Determining and Ordering the Basic Evaluation Criteria in the Furniture Design Process

Authors

DOI:

https://doi.org/10.15320/ICONARP.2023.252%20

Keywords:

Analytic hierarchy process (AHP), design criteria, expert evaluation, furniture design

Abstract

It is seen that the design-oriented criteria in the furniture product have been analyzed through consumer or user preferences until today. However, the design criteria determined or evaluated through user preferences are not sufficient for the development of products. For this reason, it is necessary to determine the criteria in the design process in the furniture industry from an expert point of view, to determine the importance and weights of these criteria, and to develop standards. In this context, the aim of this study is to determine the criteria and sub-criteria in the furniture design process, and to analyze the importance ratings and weights of these criteria relative to each other. AHP, which is one of the multiple decision-making methods, was applied for the literature review and the analysis of the importance and weights of the criteria and sub-criteria determined by five different experts in the field. A total of 4 main criteria and 25 sub-criteria were determined in order to evaluate the furniture design process with the opinion of experts. Accordingly, the main criterion that has the most importance when evaluating the furniture design process is functionality. This criterion is followed by technical, conceptual and aesthetic criteria, respectively. Planning in accordance with the intended use (functional), material quality (technical), sustainability (conceptual) and form / shape (aesthetic) are the most important sub-criteria under the basic criteria. The findings of the study have the potential to contribute to the objective evaluation of the instructors working in the institutions providing education in the field, to determine the evaluation criteria in national-international design competitions, or to make a joint group decision by multiple decision makers in the sector.

Metrics

Metrics Loading ...

Author Biography

Adem Varol, Nevşehir Hacı Bektaş Veli University

Adem Varol, Asst. Prof.  Nevşehir Hacı Bektaş Veli University, Faculty of Fine Arts, Department of Interior Architecture, Nevşehir, Turkey. Received B.A (2005-2010) and PhD. (2015-2020) in Interior Architecture and Environmental Design from Hacettepe University, Faculty of Fine Arts. His research interests are interior architecture, furniture design and innovation and he has published scientific studies in related fields.

References

Aktepe, M. M. (1953). XIV. ve XV. Asırlarda Rumeli'nin Türkler Tarafından İskânına Dair. Tdqwdqdqdqdwdqdwqdqdqdwqdqddürkiyat Mecmuası, 299-312.

Akyüz, İ. (1998). Mobilya Tercihinde Tüketici Davranışlarının Cinsiyet Açısından Araştırılması (Trabzon İli Merkez İlçe Örneği). Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı.

An S., H., Kimb G., H., Kang K., L. (2007). A Case-Based Reasoning Cost Estimating Model Using Experience by Analytic Hierarchy Process. Building and Environment, 42(7), 2573-2579.

Andaç, T. (2008). Kayseri İli Mobilya Tüketici Tercihleri Üzerinde Bir Arastırma. Yayınlanmamıs Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaras Sütçü İmam Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Endüstri Mühendisligi Anabilim Dalı.

Anderson, D.R., Sweeney, D., J., Williams, T., A. (2008). Quantitative Methods for Business. South-Western, Cengage Learning (11th Edition).

Arpacı, F. (2014). Ankara’da Yaşayan Tüketicilerin Mobilya Satın Alma, Kullanım Davranışları ve Mobilya Satın Almaya İlişkin Sorunları. Uluslararası Hakemli Pazarlama Ve Pazar Araştırmaları Dergisi, 2(1).

Atılgan, A., Ulusoy, H., Kahraman, N., Peker, H. (2018). Tüketicilerin Mobilya Stillerine İlişkin Tercihleri ve Seçiminde Etkili Olan Faktörler. Bartın Orman Fakültesi Dergisi, 20(2), 232-238.

Barcic, A., P., Kuzman, M., K., Vergot, T., Grošelj, P. (2021). Monitoring Consumer Purchasing Behavior for Wood Furniture Before and During the Covıd-19 Pandemic. Forests, 12(7), 873.

Bayazıt, N. (2008). Tasarımı Anlamak. İdeal Kültür Yayıncılık, İstanbul.

Bloch, P., (1995). Seeking the Ideal Form: Product Design and Consumer Response. Journal of Marketing, 59(3), 16-29.

Browne, P., Tobin, P. (2013). Sustainable Design for Furniture and Wood Products. 2nd International Conference on Sustainable Intelligent Manufacturing, Tech Univ Lisbon, Lisbon, Portugal.

Burdurlu E., Kiliç Y., İlçe A., Elibol G., Yener G. (2004). Okul Öncesi Çocuk Mobilyaları İle İlgili Ebeveyn Görüşleri ve Öngörülen Mobilya Tasarım Ölçütleri. Technology, 7(1-2), 139-149.

Burdurlu, E., İlçe, A. Ç., Ciritçioğlu, H. H. (2004). Mobilya Ürün Özellikleriyle İlgili Tüketicilerin Tercih Öncelikleri, H. Ü. Sosyolojik Araştırmalar e-Dergisi.

Crilly, N., Moultrie, J., Clarkson, P.J., (2004). Seeing things: Consumer response to the visual domain in product design. Design Studies, 25, 547-577.

Csikszentmihalyi, M. (1991). Design and Order in Everyday Life. JSTOR, 8, 28-31.

Çabuk, Y., Karayilmazlar, S., Türedi, H. (2012). Mobilya Tercihinde Tüketici Davranışlarının Demografik Faktörler Bakımından İncelenmesi (Zonguldak Ili Örneği). Bartın Orman Fakültesi Dergisi, 14(21), 1-10.

Dağdeviren, M., Eraslan, E., Kurt, M. (2004). Çalışanların Toplam İş Yükü Seviyelerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Model ve Uygulaması. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 20(4), 518-519.

Dülgeroglu, K. (2011). Mobilya Seçiminde Tüketici Tercihlerinin Belirlenmesi. Yayınlanmamıs Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı.

ER, A. (2009), Tasarım Teknoloji ve İnovasyon. 8. Teknoloji Ödülleri ve Kongresi, TÜBİTAK-TTGV-TÜSİAD, İstanbul.

Erdinler, E.S., Koç, K., (2015). Mobilyada Tüketici Tercihleri Ve Tasarım Beklentileri. 3. Ulusal Mobilya Kongresi (UMK-2015), 10-12 Nisan, Konya.

Göktaş, O. (2003). Mobilya Kullanıcılarının Karşılaştıkları Problemlerin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. Pazarlama Dünyası Dergisi, 2.

İlhan E., Togay A., Güneş S., Börekçi N.A.G.Z. (2022). Mobilya Ürün Örneği Üzerinden Estetik Beğeninin Değerlendirilmesi İçin Yöntem Arayışı. Tasarım Kuram, 18(37), 13–28.

Jost, M., Kaputa, V., Nosáľová, M., Pirc Barčić, A., Perić, I., Oblak, L. (2020). Changes in Customer Preferences For Furniture in Slovenia. Drvna Industrija, 71(2), 149-156.

Kalınkara, V., (2008). Tasarım ve Dekorasyon. Gazi Kitabevi, Ankara.

Khosro, S. K., Shalbafan, A., Thoemen, H. (2020). Consumer Behavior Assessment Regarding Lightweight Furniture as an Environmentally-Friendly Product. European Journal of Wood and Wood Products, 78(4), 192-201.

Kuruüzüm, A., Atsan, N. (2001). Analitik Hiyerarşi Yöntemi ve İşletmecilik Alanındaki Uygulamaları. Akdeniz İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 1, 83-105.

Kwiesielewicz, M., Uden, E., V. (2004). Inconsistent and Contradictory Judgements in Pairwaise Comparison Method in the AHP. Computers & Operations Research, 31, 713-719.

Lin, R., Lin, J., Chang, J., Chao, H., Julian, P. (2008), Note On Group Consistency in Analytic Hierarchy Process. European Journal of Operational Research, 190(3), 672- 678.

Mosder (2009). Tüketicilerin Mobilya Tercihi ve Satın Alma Kararları. Sektör Araştırması.

MOSDER - Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği adresinden (Erişim Tarihi: 26/02/2023).

Oblak, L., Glavonjić, B., Pirc Barčić, A., Bizjak Govedič, T., Grošelj, P. (2020). Preferences of Different Target Groups of Consumers in Case of Furniture Purchase. Drvna Industrıja, 71(1), 79-87.

Okcu, O., Kekeç Morkoç, D. (2017). Tüketicilerin Mobilyaya İlişkin Tercihlerinin Belirlenmesi: Sosyal Medya Üzerinden Bir Araştırma. İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi, 6(3), 72-84.

Öztürk, E. (2006). Tüketicilerin Satın Alma Davranışında Kalite Belgelerinin Yeri ve Önemi. Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı.

Ponder, N. (2013). Consumer Attitudes and Buying Behavior for Home Furniture. Franklin Furniture Institute: Mississippi State.

Saaty, T., L. (1980). The Analytic Hierarchy Process. Mcgraw-Hill International Book Company, USA.

Saaty, T., L. (1990) Physics as a Decision Theory. European Journal of Operational Research, 48(1), 98-104.

Saaty, T., L., Özdemir, M., S. (2003). Why The Magic Number Seven Plus or Minus Two. Mathematical and Computer Modelling, 38 (3-4), 233-244.

Tütüncü, D. (2011) Mobilya Tasarımında Kullanıcı Algısı Açısından Temel Kriterlerin Önceliklerinin Belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi.

Usal, S. (2004). Mobilya Tasarımında Metalin Yeri. Sanatta Yeterlik Tezi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Ülger, Y., Tosunoğlu, N. (2020). Eczacıların Satın Alma Kararına Etki Eden Faktörlerin AHP ile Sıralanması: Ankara İlinde Bir Araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi, 12(3), 2702-2720.

Üst, S. (2015). Konutlarda İç Mekan İle Mobilya Etkileşimi Bağlamında Mobilyaya Dair Özelliklerin İncelenmesi. Sanat ve Tasarım Dergisi, 1(15), 103-118.

Veryzer, R.W., Hutchinson, J.W., (1998). The influence of unity and prototypicality on aesthetic responses to new product designs. Journal of Consumer Research, 24(4), 374–394.

Yıldırım, İ., Aslan, M. (2022). Mobilya Tercihinde Etkili Kriterlerin Uzman ve Kullanıcılar Açısından İncelenmesi. Ormancılık Araştırma Dergisi, 9, 281-290.

Yüksel, E. (2008). Ekolojik Kapsamda Malzeme ve Mobilya Tasarımına Etkileri. Sanatta Yeterlilik Tezi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Downloads

Published

27-06-2023

How to Cite

Varol, A. (2023). Determining and Ordering the Basic Evaluation Criteria in the Furniture Design Process. ICONARP International Journal of Architecture and Planning, 11(1), 519–537. https://doi.org/10.15320/ICONARP.2023.252

Issue

Section

Articles